Predsednik vlade RS
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Minister za zdravje
Zagovornik načela enakosti
Varuh človekovih pravic
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Mediji

 

Spoštovani!

V Srebrni niti ocenjujemo, da so starejši upravičeni do večjega vpliva na delovanje domov starejših (v nad. DSO). Stanovalci kot uporabniki in plačniki storitev v DSO morajo postati vsaj enakopravni in enakovredni, če ne najpomembnejši odločevalci v domovih  in morajo imeti neposredni vpliv na vse odločitve v DSO. V primerih, ko stanovalci niso več sposobni odločanja, naj to vlogo prevzame njihov sorodnik oziroma skrbnik.

Sedanja zakonska ureditev delovanja organov zavoda, ki temelji na zastarelem in nikoli dodelanem Zakonu o zavodih iz leta 1991, je neprimerna za področje socialnega, še posebej pa domskega varstva. Uporabniki niso več pasivni prejemniki določenih storitev in pravic, temveč tudi naročniki ter plačniki, zato je prav in nujno potrebno, da se njihov vpliv na odločanje v domovih poveča. Dodatno je vse več uporabnikov domov nameščenih v zasebna podjetja koncesionarjev, kjer jim niti  zakon niti  koncesijska pogodba ne zagotavljata pravice do soodločanja pri upravljanju.

Želimo si depolitizacije domov starejših. Sedanja praksa kaže, da so tako direktor kot predstavniki ustanovitelja in lokalne skupnosti v svetih zavodov (domov starejših) praviloma izbrani in postavljeni na podlagi politične pripadnosti in ne zaradi strokovnosti, izobrazbe, izkušenj ali vsaj izkazane empatije do področja, ki bi ga vodili. Predstavniki ustanovitelja so v svetih zavodov vedno v večini: njihovo število presega skupno število predstavnikov zaposlenih, lokalne skupnosti in uporabnikov. To pomeni, da je politika in ne stroka glavni odločevalec pri upravljanju in delu zavoda (doma), zaposleni  ali uporabniki, ki so jim  storitve namenjene in jih tudi plačujejo, pa so postavljeni na stranski tir. Takšni sveti zavodov so farsa, skozi katero politika legitimira svoje trenutne interese.

Vztrajamo pri našem predlogu o tripartitni sestavi svetov zavodov,  s tretjino predstavnikov ustanovitelja in lokalne skupnosti, tretjino zaposlenih in tretjino uporabnikov oz. njihovih sorodnikov.

Vztrajamo pri spremembi Zakona o zavodih in posledično vseh ustanovitvenih aktih domov starejših, v katerih je potrebno skladno s potrebami sodobnega razumevanja opredeliti sestavo svetov zavodov, ki je nato definirana v statutu vsakega DSO.

Vsi DSO-ji bi morali imeti javno objavljeno  poimensko sestavo svetov zavodov, s kontaktom za možnost komunikacije uporabnikov z zavodom.  Tudi zapisi sklepov sej svetov zavodov bi morali biti objavljeni na spletni strani vsakega zavoda in na oglasni deski v DSO.

Želimo slediti praksi izobraževalnih ustanov, ki so s posebnimi zakoni že uspešno povečale vpliv stroke in uporabnikov storitev (dijakov, študentov in staršev) in eliminirale prevelik vpliv  politike:  

  • za predšolske ustanove in osnovne šole so predstavniki otrok v organih upravljanja starši,
  • v srednjih šolah: po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so opredeljeni 13-članski sveti zavodov, kjer so vključeni po 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov zaposlenih, 3 predstavniki staršev in 2 dijaka,,
  • v visokem šolstvu so študenti po Zakonu o visokem šolstvu v vseh vrstah zavodov vključeni z najmanj 1/5 predstavnikov (akademski zbor, senat, delovna telesa senata), imajo pa tudi svoje organe (študentski svet in delovna telesa ŠS v vsakem zavodu) - soodločajo lahko o vsem, tudi o delovnopravnih vprašanjih zaposlenih, o njihovem profesionalnem napredovanju, predvsem pa so izjemno pomemben dejavnik odločanja, ko gre za vprašanja pedagoškega procesa oz. študentov.

Pričakujemo,  da  boste v čim krajšem času pristopili k reševanju  zgoraj predstavljenih problemov in nas o tem obvestili.

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

Arhiv novic