V iniciativi Glas ljudstva, ki že več kot leto vodi strokovno utemeljeno kampanjo za zaščito javnega zdravstva, smo se v preteklih dneh posvetovali s strokovnjaki na področjih ustavnega, stavkovnega in zdravstvenega prava. Prišli smo do jasnih zaključkov, da je stavka v trenutni obliki v nasprotju z veljavno zakonodajo in da ima vlada več pravnih možnosti, da jo prekine oziroma bistveno ublaži njene škodljive učinke na zdravje ljudi.
Prav zato se obračamo tudi na vas, saj menimo, da je naš skupni cilj dostopnost zdravstva za vse paciente in pacientke ter dobrobit vseh prebivalcev in prebivalk Republike Slovenije. Posredujemo vam predloge, ki smo jih že naslovili na Ministrstvo za zdravje, Vlado Republike Slovenije in koalicijske poslanske skupine.

Predlagamo naslednje nujne ukrepe:
1. Vlada naj vodstvom zavodov naloži, da svojim zaposlenim, ki so umaknili soglasja za nadurno delo, prekličejo dovoljenja za delo pri zasebnih delodajalcih vključno s koncesionarji, kot to izhaja iz Zakona o zdravstveni dejavnosti.
(Dovoljenja za dvojno delo se preklicujejo individualno in zato dodatnega dela zdravnikov v javnih zavodih ni potrebno niti smiselno preklicevati, saj imamo trenutno kritične razmere, ki dovoljujejo nujne ukrepe, če se z njimi strinjajo zdravniki. Preklic dovoljenj za delo v drugih javnih zdravstvenih ustanovah bi potencialno dodatno destabiliziral delovanje javnih zdravstvenih zavodov, kar je po našem mnenju tudi eden izmed skritih ciljev trenutne stavke.)
2. Ker so zahteve Fidesa vezane na povišanje plač in ne na kršitev kolektivne pogodbe, po našem mnenju ni nikakršne neposredne zakonske podlage, da bi bila stavka zdravnikov plačana.
(Sporazum o rešitvi stavkovnih zahtev med vlado in sindikatom Fides z dne 27. 1. 2023 nima pravne veljave aneksa h kolektivni pogodbi, saj samo napoveduje rešitve, ki bi jih ob soglasju obeh strani bilo potrebno vključiti v kolektivno pogodbo. Prav tako v sporazumu ni navedeno, da bi bila morebitna stavka ob njegovem neupoštevanju plačana. Kar pomeni, da je glede na Zakon o stavki ni potrebno plačati, saj so cilj stavke višje plače zdravnikov.
Mnenje MJU iz leta 2018: V primerih, ko je stavka posledica zahtev po višjih plačah in zahtev, povezanih z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), so te stavke interesne narave, kar pomeni, da podlage za plačilo ni. Vlada RS je na seji dne 18.1.2018 (sklep Vlade RS št.10103-1/2018/5) obravnavala izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatih javnega sektorja, v katerih je tudi zavzela stališče, da gre za interesno pogojene stavke in ne za stavke, ki bi bile posledice kršitve pravic zaposlenih, zato podlage za plačilo stavke ni.)
3. Glede na dolgotrajnost stavke, Zakon o stavki in Kodeks zdravniške etike naj Ministrstvo izda odlok, s katerim zdravnikom in zdravnicam nalaga, naj v času stavke izvajajo vse preglede in storitve z oznako “zelo hitro” in ne samo “nujno”.
(Prelaganje storitev pod oznako »zelo hitro« je v škodo zdravja pacientov, v nasprotju tako s 5. členom Zakona o stavki kot tudi v nasprotju s 4. členom Kodeksa zdravniške etike.
Določba 46. člena Zakona o zdravniški službi navaja storitve, ki se izvajajo med stavko, pri čemer pred njihovim naštevanjem uporablja besedo “zlasti”. Ta določba torej ni omejevalna, temveč gre za namensko določbo. Obveznosti v času stavke so po zakonu lahko širše, kot pa je taksativno našteto v alinejah tega člena. Tudi zdravorazumsko ni sprejemljivo, da bi se med stavko, ki je dolgotrajna, izvajale samo storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. To bi veljalo le pri nekajdnevni stavki. Pri daljši stavki je potrebno poskrbeti tudi za paciente z napotnico “zelo hitro” , ki zahteva obravnavo v roku 14 dni.
Zahtevamo tudi izvajanje določila 46. člena, ki v času stavke določa opravljanje prvih pregledov brez čakalne dobe najmanj na ravni triažnega pregleda v obsegu, ki potrjuje ali izključuje stanja, ki zahtevajo obravnavo v času stavke.)
4. Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji v 4. členu predvideva za neuspešna pogajanja reševanje spora pred komisijo za pomirjevanje in arbitražnim svetom. Pozivamo vlado, da takoj sproži ta postopek in s tem prekine stavko, ki škoduje zdravju pacientov, daljša čakalne vrste in ruši sistem javnega zdravstva.
(S postopkom pred novimi organi se stavkovna pogajanja kot neuspešna zaključijo, prav tako se mora končati tudi stavka. Torej imate ta hip možnost, da sprožite postopke, ki bodo stavko prekinili. V kolikor Fides stavke ne bi bil pripravljen prekiniti, gre za jasno kršitev kolektivne pogodbe).
5. V primeru nadaljevanja stavke naj Vlada in Ministrstvo pripravita kriterije, po katerih bosta lahko ob nadaljnjem slabšanju situacije razglasila dodatno delovno obvezo za zdravnike.
V skladu s 145. členom Zakona o delovnih razmerjih je možno odrediti dodatno delo preko polnega ali dogovorjenega krajšega delovnega časa v zvezi z odpravljanjem ali preprečevanjem posledic v primerih naravne ali druge nesreče ali ko se ta nesreča neposredno pričakuje. Pozivamo Ministrstvo za zdravje, naj se pripravi za tako možnost z določitvijo kriterijev za uvedbo tega ukrepa.
6. V pogajanjih s sindikatom Fides naj Vlada zavzame proaktivno držo, tako da poleg obravnavanja zahtev Fidesa v imenu pacientov in pacientk uveljavlja tudi lastne pogajalske zahteve.
Glede na dostopne informacije se vlada pogaja samo o zahtevah sindikata Fides, ne uveljavlja pa lastnih zahtev. Zato vlado pozivamo, naj v vsa prihodnja pogajanja s sindikatom vključi naslednje zahteve:
- uvedbo mednarodno primerljivih delovnih normativov,
- usmerjeno skrajševanje čakalnih vrst (akcijski načrti),
- zagotovitev osebnih zdravnikov vsem prebivalcem (dvig praga za zavrnitev),
- uveljavitev konkurenčne klavzule (stroga omejitev dvojne prakse),
- skrajšanje dopustov na raven drugih poklicev v javnem sektorju.

Večino smiselnih pogajalskih izhodišč in učinkovitih sistemskih rešitev v korist pacientom in za zaustavitev ruenja javnega zdravstva najdete v našem zakonskem predlogu ZNUSZ-B, ki smo ga 4. januarja vložili v zakonodajni proces.
Nedvomno lahko sedaj tudi sami vidite, da strategija minimalnih ukrepov, odlašanja in popuščanja zdravniškim lobijem ter dobičkarskim interesom na področju zdravstva postopoma, a zanesljivo vodi v politično, ekonomsko in zdravstveno katastrofo.

Za morebitna srečanja, vprašanja ali razjasnitve smo vam seveda na voljo.

Lep pozdrav,
Iniciativa Glas ljudstva

Arhiv novic