Colors: Purple Color

Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost odločevalcem sporoča dovolj je in pričakuje odgovore:

 

  • javno zdravstvo je vedno bolj nedostopno in zaradi ukrepov v zvezi s korona virusom nezadostno – zahtevamo načrt krepitve javne sociale in zdravstva, ki vsem omogoča enako dostopnost, varnost in kakovost potrebnih storitev na načelih solidarnosti in svobodne izbire;
  • javnosti še vedno ni znano, kje in koliko postelj bo država zagotovila v negovalnih/COVID bolnišnicah, kamor bodo DSO-ji lahko namestili okužene in bolne stanovalce in tako zagotovili izolacijo in zaustavitev širjenja okužb v DSO; rdeče cone v DSO-jih niso rešitev za okužene stanovalce, ker pogojev za njihovo delovanje ni;
  • Hrastnik je novo Šmarje pri Jelšah, ki se ne smeta ponoviti – ponovno umirajo starejši v DSO-jih;
  • nemudoma je treba sprejeti nove kadrovske normative v oskrbi in zdravstveni negi v socialno-varstvenih zavodih (za zdravstveno nego ne glede na nedokončana usklajevanja normativov na drugih strokovnih področjih zdravstvene nege);
  • Ministrstvo za zdravje naj odredi sistemski nadzor nad zdravljenjem obolelih in umrlih za COVID – 19 v času epidemije v domovih starejših;
  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naj nemudoma zagotovi sredstva za dokončanje enote Doma starejših Center Roza kocke na Regentovi v Ljubljani, Vrtojbe in Osilnice.
  • Ministrstvo za zdravje naj nemudoma pripravi in omogoči široko javno razpravo o osnutku zakona o dolgotrajni oskrbi; vsi obljubljeni roki so namreč že pretekli;  
  • domovi starejših naj uredijo obiske ob spoštovanju vseh varovalnih ukrepov na human in stanovalcem ter njihovim bližnjim prijazen način; zapiranje domov za obiske je nesprejemljivo še posebej, če v domu ali neposredni okolici ni okužb; praksa kaže, da praviloma okužbe v domove ne prinašajo obiskovalci;
  • zahtevamo ničelno toleranco do vsakršne diskriminacije na podlagi starosti na vseh področjih življenja.

S spoštovanjem,

Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti

 

pdfOdgovor na Javno pismo Srebrne niti, prejeto v zadevi št. 181-70/2020/917101.30 KB

Svet stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane je na svoji redni seji, dne 1. 6.2020 sprejel naslednji sklep:

»Stanovalci Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane:

PREPOVEDUJEMO  vpogled v naše zdravstvene kartoteke osebam, ki jih je Ministrstvo za zdravje s sklepom z dne 27. 3. 2020 imenovalo za koordinatorje za izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialno varstvenih zavodih v povezavi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije s COVID-19, NE DOVOLIMO izvajanja dokumenta Ministrstva za zdravje »Organizacija izvajanja zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih«, št. 181­70/2020/2017, z dne 27.3. 2020, v delu, ki se nanaša na Načrt zdravstvene obravnave oz, zdravstvene nege za vsakega uporabnika socialno varstvenega zavoda ter Algoritma ukrepanja za oceno stabilnosti napredovane, neozdravljive kronične bolezni.

ZAHTEVAMO, da minister za zdravje nemudoma prekliče zgoraj naveden dokument tako, da bomo stanovalci domov za starejše v primeru okužbe s Covid-19 deležni enakopravne zdravstvene obravnave in bomo, zaradi velike možnosti širjenja okužbe v domu, takoj premeščeni na zdravljenje v ustrezne zdravstvene ustanove. «

Obrazložitev:

Iz zgoraj omenjenih dokumentov izhaja, da je minister za zdravje s sklepom imenoval koordinatorje za izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih ter jim dal kompetenco, da organizirajo zdravstveno dejavnost v domovih za starejše v času epidemije.

V dokumentu »Organizacija izvajanja zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih, št. 181-70/2020/2017, z dne 27. 3. 2020je med drugim zapisano, da domski zdravnik in odgovorna oseba zavoda za zdravstveno nego za vsakega stanovalca pripravita Načrt zdravstvene obravnave oz. zdravstvene nege za vsakega uporabnika socialno varstvenega zavoda, pri čemer uporabita Algoritem ukrepanja za oceno stabilnosti napredovane, neozdravljive kronične bolezni.

V tisku in drugih medijih smo zasledovali polemike, predvsem pa zgražanja o posebnih seznamih, ki so jih sestavljali posebni konziliji in koordinatorji, ki so za vsakega starostnika izpolnili poseben obrazec o utemeljenosti sprejema v bolnišnico.

Stanovalcem domov za starejše so tako v naprej, še preden so zboleli, na osnovi seznama, odrekli možnost, da bi jih zdravili v bolnišnicah.

V nekaterih domovih so se tako delali seznami, kateri od stanovalcev bo deležen bolnišnične oskrbe in kateri ne, ob okužbi z novim covid-19. Taki seznami so neetični, nehumani in izključujoči, brez dvoma pa tudi v nasprotju z zakonodajo, ki ureja zdravstveno varstvo za državljane Republike Slovenije. Naš zgoraj naveden sklep izhaja iz naših spoznanj, kako se je obravnavalo stanovalce domov za starejše občane, slednje smo lahko ob številnih polemikah zasledili tako v tiskanih medijih kot v TV oddajah.

Osebnima zdravnikoma, v Domu Poljčane in v Enoti Slovenska Bistrica, ki razpolagata z našimi zdravstvenimi podatki, brez našega izrecnega dovoljenja prepovedujemo izročanje zdravstvene dokumentacije nepooblaščenim osebam, med njimi so predvsem v sklepu omenjeni koordinatorji in druge od nas nepooblaščene osebe.

Po uradnih podatkih je v nekem obdobju iz domov umrlo 78 stanovalcev, od tega števila se jih je v bolnišnicah zdravilo samo 10. Kasneje so se te številke spreminjale predvsem v smer, da se je število zdravljenih v bolnišnicah povečevalo, kar kaže na stisko odločevalcev in prikrivanje resničnih podatkov. Iz tega izhaja tudi logično vprašanje ali bi kateri od umrlih v domovih preživeli, če bi ga poslali v bolnišnico. Znano je, da so bile kapacitete infekcijskih klinik v bolnišnicah zasedene le 35%.

V dodatno obrazložitev, da se je vlada zavestno odločila kako ravnati s starostniki pa uradni twit vlade, ki ga povzemamo v nadaljevanju, z dne 27. 5. 2020: »Pri tem se moramo soočiti z dejstvom, da med starostniki, zlasti med oskrbovanci DSO, živi veliko ljudi, ki se jim življenje izteka. Tudi pri njih premeščanje v bolnišnico samo zato, ker so okuženi z novim korona virusom, ni smiselno.«

Ker je to uradno stališče naše vlade, vemo, kaj lahko pričakujemo ob drugem valu epidemije s Covid-19. Vsi vemo, da domovi za starejše niso bolnišnice, še manj pa infekcijske klinike, v katerih bi lahko nudili stanovalcem ustrezno zdravstveno oskrbo, ker domovi za to nimajo ustrezne kadrovske zasedbe, aparatur in prostorov, kjer bi tako zdravljenje lahko organizirali. V domovih za starejše smo stanovalci doma, zato nas odgovorni ne morejo preseljevati iz sobe v sobo in iz ene cone v drugo, temveč morajo zagotoviti, da bomo v primeru okužbe s Covid- 19 takoj premeščeni v bolnišnice, kjer bomo deležni zdravljenja in zdravstvene nege v primernih izolacijskih prostorih, ki jih v domovih ni mogoče zagotoviti. 

Predsednik Sveta stanovalcev:
Miroslav Aleksander Kolenko, univ. dipl. prav.

Slovenski kodeks zdravniške etike ne preprečuje diskriminiranja starejših.

Čeprav je Zakon o pacientovih pravicah pred 12 leti pravno prenesel pravico odločanja o lastni zdravstveni usodi na paciente, s čimer naj bi se končala doba zdravniškega paternalizma, se to v praksi ni zgodilo v zadovoljivi meri. Pomemben del zdravnikov vztraja pri pokroviteljski drži. Posebej močno je to prišlo do izraza pri delu strokovne skupine in Ministrstva za zdravje v razmerah epidemije koronavirusa.

V prepričanju o visoki obolevnosti in smrtnosti zaradi tega virusa je stopilo v ospredje vprašanje, ali bodo zmogljivosti slovenskih bolnišnic zadostovale za verjeten naval bolnikov, med katerimi naj bi prevladovali starejši.

Sprejeta je bila odločitev o vnaprejšnji selekciji, torej o izboru tistih, ki jih je vredno zdraviti. To ni bila triaža, ki se vsakodnevno dogaja v bolnišnicah. Ne, vnaprej je bil sprejet sklep, da se bolnikom, ki so v paliativni negi, sprejema v bolnišnico ne omogoči. Ker pregleda nad takimi bolniki ni, možna pa je domneva, da je njihova največja koncentracija v domovih starejši občanov, so tja odšle zdravniške ekipe s strokovnjakom za paliativo, da v triminutnem pregledu zdravniške dokumentacije posamezne osebe določijo, ali je primerna za paliativno oskrbo in ne za napotitev v bolnišnico, če bi zbolela za koronavirusom.

Niso se pogovarjali s pacienti ali svojci in niso dobili njihovih soglasij. S tem so obranili bolnišnične zmogljivosti, ki nikoli niso bile napolnjene vsaj do polovice in dosegli rekordno smrtnost zaradi koronavirusa v domovih starejših občanov. To je model, ki nam ga Ministrstvo za zdravje obljublja tudi v bodoče.

Triaža kot proces razporejanja bolnikov ni sporna, tudi ni sporno, da je ob koncu življenja za marsikaterega bolnika bolj primerna dobra paliativna oskrba kot pa postopki bolnišničnega zdravljenja. Sporno je, da je bil pri tem zanemarjen Zakon o pacientovih pravicah, še zlasti 20. člen (informiranje) in 26. člen (soglasje pacienta). Pacienti ali njihovi bližnji niso bili informirani in za razvrščanje v paliativno oskrbo niso dali soglasja.

Vse je brez vednosti pacientov ali njihovih bližnjih paternalistrično izpeljal izvedbeni sistem Ministrstva za zdravje. Zakon o pacientovih pravicah je bil povožen, o avtonomiji pacienta ni bilo ne duha ne sluha. Bilo pa je mnogo leporečja o paliativni oskrbi.

Je skrb za bolnišnične zmogljivosti opravičilo za nespoštovanje Zakona o pacientovih pravicah? Ni. In še manj, saj sploh ni bila izrabljena možnost partnerskega odnosa do pacientov, kjer bi se šele izkazalo, kako ti pacienti moralno presojajo potrebo po bolnišnični oskrbi v razmerah, ko začenja zmanjkovati zdravstvenih pripomočkov.

Tine Hribar, ki je optimistično predvidel, da bi ga v primeru pomanjkanja zdravstvenih zmogljivosti zdravnik vprašal, ali naj ventilator namenijo njemu ali nekomu mlademu, je vnaprej napovedal, da bi se napravi odrekel v korist mlademu.

In v partnerskem odnosu, ki priznava avtonomijo pacientov, poudarjamo, tudi starejših pacientov, bi se utegnilo izkazati, da ni nikakršne potrebe po selekciji, ki so jo tako prizadevno zastavili. Selekciji s smrtnimi posledicami, kot se je zgodila v domovih starejših občanov, ki ni upoštevala Zakona o pacientovih pravicah, nasprotujemo, ker je protizakonit izraz vladajočega starizma in paternalizma, ker je smrtonosen model obnašanja, ki ruši zaupanje pacientov do zdravnikov, ker ruši obstoječi pravni red, slabša družbene odnose in s tem koherentnost družbe kot celote. Zahtevamo, da Ministrstvo za zdravje takoj v celoti upošteva Zakon o pacientovih pravicah, da nadzoruje njegovo izvajanje in da pri vseh ukrepih upošteva paciente kot avtonomne partnerje in ne odreja njihovega zdravljenja brez soglasja pacientov ali njihovih svojcev.

Spoštovani gospod predsednik vlade Janez Janša,

septembra 2019 smo na tedanjega predsednika vlade naslovili pobudo o ustanovitvi instituta varuha starejših. Zapisali smo, da pričakujemo, da jo bodo z vso resnostjo obravnavali v pristojnih organih.
Odgovora nismo prejeli.

Pobudo zdaj posredujemo vam in pričakujemo odgovor.


Če je pobudo treba dopolniti, bomo to storili.
Lep pozdrav,
Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

docxJavno pismo Srebrne niti - varuh starejših78.92 KB

docxSrebrna nit - utemeljitev- Varuh starejših94.35 KB

Javno pismo

Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša
Podpredsednica Vlade RS Aleksandra Pivec
Minister brez resorja Zvonko Černač, pristojen za strateške projekte in kohezijo
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj
Minister za zdravje Tomaž Gantar

Črpanje EU sredstev v korist starejših

Minister Zvonko Černač je na novinarski konferenci 8. maja, 2020 govoril o sproščanju sredstev iz evropskega strukturnega in kohezijskega sklada.
V skladu s sklepi Evropskega parlamenta v marcu in aprilu, ki se je hitro odzval na stanje med pandemijo in po njej, so se sprostili mehanizmi za uporabo sredstev iz obstoječe finančne perspektive. Po besedah ministra Černača so v Republiki Sloveniji v aprilu zagotovili podlage za prerazporeditev 280 milijonov evrov zaradi povečanih potreb ob pandemiji. V aprilu je bil tako spremenjen operativni program za obdobje 2014 – 2020.

Tako bodo zagotovljena dodatna sredstva tudi za zdravstvo – prenovili in zgradili naj bi novo infekcijsko kliniko in kupili opremo za potrebe zdravstva.
Zanima nas, če je med nujnimi povečanji kapacitet, za katere so namenjena evropska sredstva, tudi kakšna negovalna bolnišnica, oziroma so bila planirana sredstva za dokončanje investicije v Vrtojbi in Osilnici, saj se je v domovih za starejše v času pandemije pokazalo kritično pomanjkanje kapacitet in že skoraj 13.000 državljanov čaka na sprejem v dom.

In končno, zanima nas, kako poteka priprava predlogov za oblikovanje prioritet za prihodnje programsko obdobje 2021 – 2027. Ali še velja obljuba iz leta 2019, da se bo poskušalo pridobiti sredstva za modernizacijo socialne infrastrukture obstoječih domov za starejše in za nove namestitve.

V pričakovanju odgovorov vas lepo pozdravljamo,

 

Biserka Marolt Meden,
predsednica Srebrne niti

Arhiv novic