Biserka Marolt Meden

Predsednica društva Srebrna nit in ena od pobudnic peticije za uzakonitev možnosti evtanazije

Zakaj menite, daje zdaj pravi čas za korak naprej pri omogočanju evta­nazije v Sloveniji?

Pravi čas je zelo relativna oznaka. Marsikomu in konkretno tudi meni se zdi že skrajni čas. Za javno razpravo in naspro­tnike evtanazije pa je pomembno, da so se v zadnjem času pojavili konkretni ljudje z imeni in priimki: z neznosnimi bolečinami, hudo neozdravljivo boleznijo ali pa takšno kakovostjo življenja, da temu ne moremo več reči tako. Sandra Pertoci, Alenka Čurin Janžekovič, akademik Janko Pleterski.

Kako je potekalo zbiranje prvih podpisov podpore?

Ob razpravi o nujnosti ureditve po­moči pri končanju življenja smo v delovni skupini ugotavljali, da potrebujemo širo­ko, pluralno javno razpravo, ki bo eden od korakov k ozaveščanju javnosti in sprejetju zakona. Ker je o tem že prej razmišljal Igor Pribac, je napisal besedilo, nato smoga do­polnili, izpilili. Želeli smo, da peticijo, pre­den jo damo v javnost, podpišejo znani in uveljavljeni strokovnjaki z različnih podro­čij, umetniki, športniki, estradniki... Potem smo klicali in prosili za soglasje, da jim po­šljemo pismo/peticijov pregled in podpis. Nekateri izmed klicanih niso želeli podpi­sati, a večina se je odzvala pozitivno. Tukaj je treba povedati, da je bil najdejavnejši Du­šan Keber in smo vsi drugi iz delovne skupi­ne prispevali bistveno manj podpisov.

Za zdaj je peticijo podpisalo ne­kaj več kot 3500 ljudi. Koliko podpisov bi šteli za uspeh?

Za tako kratek čas se mi zdi to ze­lo velik uspeh, ki le kaže na nujnost prav­ne ureditve te občutljive problematike in potrjuje ugotovitve iz anket javnega mne­nja, da je več kot polovica prebivalcev Slo­venije pravni ureditvi pomoči pri konča­nju življenja naklonjena. Sporočila, ki jih prejemamo, so v večini več kot pozitivna.

Kakšni bodo vaši naslednji ko­raki? Pripravljate tudi zakonski predlog?

Sodelovali bomo v pluralni, str­pni javni razpravi. Še naprej bomo zbira­li in krepili strokovne podlage za res do­ber osnutek zakona. Veliko podpisnikov je ponudilo pomoč. Imamo številna pi­sma podpisnikov peticije, ki so spremljali umirajoče v neznosnih telesnih in dušev­nih bolečinah in je paliativa, ki jo mora­mo razvijati, odpovedala. Dogovorili smo se z veliko uglednimi strokovnjaki za eti­ko, pravo in medicino, da bodo pomagali, da bo osnutek res dober, razumljiv in bo vsem razblinil strah o mogočih zlorabah.

Če primerjate države, ki to vpra­šanje že zakonsko urejajo, katera ureditev vam je najbliže in zakaj?

Oba, nizozemski in švicarski mo­del, imata prednosti in slabosti. Zdi se mi bolj prav, da je pomoč pri končanju življe­nja zakonsko urejena in Nizozemska ima zakon o prekinitvi življenja na prošnjo in pomoč pri samomoru.

Koga ali kaj vidite kot največjo oviro pri uzakonitvi evtanazije?

Vsekakor tiste, za katere je načelo svetosti življenja osrednje načelo in nače­la avtonomije in dobrodelnosti ne želijo upoštevati. Tiste, ki posamezniku ne pri­znavajo pravice, da ob izpolnjenih vseh pogojih z vsemi varovalkami, ki jih bo predvideval zakon, lahko zaprosi za po­moč pri končanju neznosnega trpljenja zaradi neozdravljive bolezni. Tiste, ki po­navljajo predsodke in neresnice in se ne poglobijo v vse strokovne podlage, ki so na voljo o tej temi.

 

pngIntervju - Mladina580.36 KB

 

 

Arhiv novic