Podpisane organizacije v celoti zavračamo predloga dveh ključnih pravilnikov za Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ju je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Predloga vsebujeta številne sporne določbe, ki so bile zavrnjene že ob samem sprejemanju zakona, Ministrstvo za zdravje pa jih kljub nasprotovanju strokovne javnosti in obljubam, da bodo prejete pripombe upoštevali pri pripravi pravilnikov, sedaj poskuša uveljaviti prek podzakonskih aktov. Zahtevamo pripravo novih pravilnikov, ki bodo natančno in nedvoumno določili pravice uporabnikov, storitve, do katerih bodo ti upravičeni, cene storitev in način financiranja. Ker pravilniki, ki so potrebni za Zakon o dolgotrajni oskrbi, niso bili sprejeti v zakonsko predpisanem roku (do 18. marca 2022), predlagamo zamik njegovega izvajanja.

Predlog Pravilnika o minimalnih prostorskih, tehničnih in varnostnih pogojih, obsegu posteljnih zmogljivosti in ceni standardne nastanitve ter prehrane pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe v instituciji v javni mreži dolgotrajne oskrbe ureja področja, ki presegajo v zakonu določena pooblastila, kar bi lahko bilo ustavno sporno. Prav tako arbitrarno določa najvišje cene namestitve, ki so nižje od obstoječih in nikakor ne bodo pokrile stroškov izvajanja storitev.

Čeprav Ministrstvo za zdravje ni pristojno za določanje cen v socialnovarstvenih zavodih, je v predlogu pravilnika določilo, da bo lahko najvišja mesečna cena standardne namestitve znašala največ 90 odstotkov zagotovljene pokojnine za polno pokojninsko dobo brez odkupa. Določba je arbitrarna in ne upošteva niti najbolj osnovnih načel stroškovno utemeljenega določanja cen storitev. Predstavlja velik korak nazaj od uveljavljene prakse, pri kateri se cene oblikujejo glede na stroške dela, stroške materiala in storitev, stroške amortizacije, stroške investicijskega vzdrževanja in stroške financiranja. Pravilnik ne odgovori na vprašanje, kako se bo pokrivala razlika med tako arbitrarno določeno ceno in dejanskimi stroški, ki bodo nastajali pri zagotavljanju standardne namestitve.

Socialnovarstveni zavodi že dlje časa opozarjajo, da so nekateri stroški pri oblikovanju cen ovrednoteni prenizko, predlog pravilnika pa bi razmere še poslabšal. Po aktualnih podatkih znaša povprečna mesečna cena oskrbe kategorije I pri izvajalcih 714 evrov, po predlogu pravilnika pa bi bila omejena na največ 588,38 evra. Izvajalci pri zagotavljanju oskrbe kategorije I že danes ne pokrijejo vseh stroškov.

Prav tako nasprotujemo potrditvi predloga Pravilnika o storitvah dolgotrajne oskrbe, ki ne zagotavlja varne in kakovostne zdravstvene nege in dolgotrajne oskrbe ter ne ohranja človeškega dostojanstva uporabnikov. Določa odločno premalo časa za izvedbo posameznih storitev, prav tako je prenizka predvidena pogostost izvajanja večine storitev.

Če bodo pravilniki, ki jih je doslej pripravilo Ministrstvo za zdravje, uveljavljeni v obstoječi obliki, se bo nujno znižala kakovost življenja in raven oskrbe, ki jo socialnovarstveni zavodi zagotavljajo uporabnikom. Prav tako bo treba številne storitve, ki jih uporabniki nujno potrebujejo, izvajati v obliki plačljivih dodatnih storitev. Nesprejemljivo in nedopustno je, da bi z novim zakonom in pravilniki naredili velikanski korak nazaj v ravni storitev za starejše v Sloveniji.

Za Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost:
Biserka Marolt Meden, predsednica

Za Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije:
Monika Ažman, predsednica

Za Skupnost socialnih zavodov Slovenije:
Denis Sahernik, sekretar

Za Amnesty International Slovenije:
Nataša Posel, predsednica

Za Sindikat upokojencev Slovenije:
Frančiška Ćetkovič, predsednica

Za Socialno zbornico Slovenije:
Vilko Kolbl, sekretar

Za Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas:
Nevenka Lekše, podpredsednica

Za Zvezo društev upokojencev Slovenije ZDUS:
Vera Pečnik, podpredsednica

Za Sindikat zdravstva in socialnega varstva:
Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Za Združenje Spominčica – Alzheimer Slovenije:
Štefanija Lukič Zlobec, predsednica

Za Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije:
Samo Rumež, predsednik skupščine

Arhiv novic