POROČILO O DELU DRUŠTVA SREBRNA NIT – ZDRUŽENJA ZA DOS-TOJNO STAROST V LETU 2023

 

Društvo Srebrna nit – združenje za dostojno starost deluje kot prostovoljno, samos-tojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, povezanih zaradi reševanja strokovnih in socialno - humanitarnih problemov ter razvoja na področju skrbi za starejše ob upoš-tevanju statuta društva in skladno z Zakonom o društvih. Društvo ima od 2021 status društva v javnem interesu na področju varstva starejših pred diskriminacijo.
Društvo Srebrna nit – združenje za dostojno starost je pravna oseba zasebnega prava. Njeno ime je Srebrna nit – združenje za dostojno starost. Polno ime društva je Društvo Srebrna nit – združenje za dostojno starost, skrajšano ime društva je Društvo Srebrna nit.

Društvo deluje kot subjekt civilne družbe, tvorijo ga prostovoljci z različno izobrazbo, znanji in izkušnjami. Sodelujemo z vsemi, ki želijo delati v dobro ter za potrebe in interese starejših.

Sedež Društva Srebrna nit je v Ljubljani, naslov sedeža Društva Srebrna nit je Vipotnikova ulica 13, 1211 Ljubljana.
Matična številka: 4111478000
Davčna številka: 23454539

TRR pri Delavski hranilnici: SI56 6100 0002 1200 667

Spletna stran: www.srebrna-nit.si
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Facebook stran: Srebrna nit – Združenje za dostojno starost.

Združenje je bilo ustanovljeno na občnem zboru 19. 12. 2018 in registrirano 9. januarja 2019. Pred tem je leto dni delovalo brez urejenega statusa društva.

 

 

Organi Društva Srebrna nit so:
1. Občni zbor
2. Izvršni odbor: Anita Caruso, Bojana Cvahte, Danica Jordan, Linda Jamnik, dr. Živa Lavriša, Darinka Klemenc, Biserka Marolt Meden, Silvija Novak, dddr. Andrej Pleterski, dr. Brigita Skela Savič, Franci Perčič, Blanka Šetinc, dr. Marina Tavčar Kranjc, Neva Železnik (po abecedi)
Anita Caruso, predsednica

Dr. Marina Tavčar Krajnc, namestnica predsednice
3. Nadzorni odbor: Nevenka Dobljekar, Dragan Grgič (predsednik), dr. Pavla Rapoša Tajnšek
4. Častno razsodišče: Ana Cajnko, Stanislava Kosirnik in Vesna Miletić
Sredstva za delovanje Društva Srebrna nit so bili prostovoljni prispevki in donacije.

Na dan 5. 2. 2024 je bilo v Društvo Srebrna nit včlanjenih 259 članov in članic.

Starejši so v Sloveniji ena od najbolj ranljivih skupin družbe, ki je hkrati tudi najbolj številčna. Tudi v letu 2023 so se soočali s številnimi problemi: slab ekonomski položaj zaradi nizkih pokojnin, odvisnost od socialnih transferjev, težave z (ne)dostopnostjo zdravstvenih storitev, nezadostne kapacitete v domovih starejših (DSO), podaljševanje čakalnih vrst za bivanje in oskrbo v DSO, diskriminacija in segregiranost starejših v različnih oblikah (zaradi slabše digitalne pismenosti in dostopa do digitalnih naprav, nasilje nad starejšimi...). Srebrna nit je bila vse leto aktivna v vlogi zagovornika starejših. Edino, kar se je v zadnjem letu izboljšalo, je bila normalizacija življenja po koncu epidemije kovida, ki je izzvenela in ne omejuje več socialnih stikov, urejeno je preventivno brezplačno cepljenje za starejše, ne vpliva več na organizacijo življenja v DSO in drugih ustanovah. Zapisano pa ne pomeni, da kovidna obolenja ne ogrožajo več in da starejši niso več najbolj ogroženi del populacije.
Stik s članstvom in vsemi zainteresiranimi smo zagotavljali s pomočjo tehnologije in na daljavo (telefonski kontakti, e-sporočila, online povezanost...), pa tudi s klasično pošto.

Izvršni odbor SN je v času po občnem zboru odločal na štirih (4) sejah. Sprotna komunikacija med člani IO SN je potekala telefonsko in z uporabo e-pošte ter z občasnimi osebnimi srečanji članov/članic.

Volilni korespondenčni občni zbor v letu 2023 je potekal od od 19. 2. 2023 do 26. 2. 2023.

Občni zbor je potrdil vsa poročila za leto 2022, sprejel program dela ter finančni načrt za leto 2023.

Nekatere zahteve in prizadevanja Srebrne niti ostajajo neuresničeni ali delno uresničeni, zato jih ohranjamo in bodo umeščeni med temeljne usmeritve pri-hodnjega delovanja.

1. Pobuda za ustanovitev Varuha starejših
Pobuda ostaja aktualna, potreba po ustanovitvi institucije Varuha starejših v Slovenji je še bolj izpostavljena. Argumenti, ki jih je Srebrna nit javno navajala in predočila takratni vladi RS še pred volitvami 2022, ostajajo in prav tako zahteva po ustanovitvi Varuha starejših. V začetku leta 2023 smo pobudo naslovili na Ministrtsvo za pravosodje in želeli, da se poišče rešitev, morda v postopku sprememb zakona o varuhu. Prejeli smo pozitiven odgovor, zgodilo se ni nič.
Slovenija se sooča z naglo starajočim se prebivalstvom, vsak peti prebivalec ali pre-bivalka je starejši_a od 65 let. Zaradi nenehnega slabšanja položaja starejših bo društvo Srebrna nit še naprej vztrajalo pri izražanju zahtev za ustanovitev instituta Varuha starejših.
Razlogi za ustanovitev Varuha starejših so predvsem: slabša obravnava starejših v zdravstvu, nedostopnost pravic dolgotrajne oskrbe ter nezadostna socialna in finančna zaščita starejših - številni se v Sloveniji s pokojnino komaj preživljajo in revščina narašča. Beležimo vse več starizma in diskriminacije na vseh področjih življenja. Velikemu delu prebivalstva v Sloveniji grozita revščina in socialna izključenost.

2. Pobuda za oblikovanje Ministrstva za starejše
Pobuda doslej ni bila realizirana.
2023 je bilo sicer ustanovljeno Ministrstvo za solidarno prihodnost (MSP), katerega pomembno področje delovanja je ukvarjanje s položajem in problemi starejših (dolgo-trajna oskrba, stanovanjska problematika...).
Žal je v sedanji organizaciji dela vlade RS skrb za starejše še naprej razpršena med več ministrstev: Ministrstvo za solidarno prihodnost, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za digitalno preobrazbo... Med navedenimi ministrstvi so aktivnosti večkrat neusklajene, razpršene, se podvajajo ali je katera izmed pomembnih tudi spregledena.
Srebrna nit zagovarja stališče, da potrebujemo posebno ministrstvo za starejše, kar bi lahko postalo v prihodnje primeren okvir za celovito reševanje njihovih problemov.

 

3. Svetovanje po telefonu in e-pošti
Naloga je stalna in nikoli ne bo mogoče zapisati, da je vse opravljeno, saj se potrebe pojavljajo sproti in največkrat nenančrtovano. Razpored za sprejem klicev in svetovanje je bil objavljen na spletni strani Srebrne niti, vendar se ljudje v zadnjem obdobju več poslužujejo spletne komunikacije, predvsem e-pošte.
Telefonskih klicev v letu 2023 ni bilo veliko, vsekakor bistveno manj kot v obdobju epidemije. Povečuje se število e-sporočil - mnenj ali konkretnih vprašanj. Na vsa konkretna vprašanja odgovorimo v najkrajšem možnem roku, žal pa večkrat ne moremo zagotoviti potrebne pomoči, ampak lahko le svetujemo, kam bi se bilo mogoče obrniti. Klici prihajajo iz vse Slovenije, iz njihove vsebine lahko sklepamo, kateri so veliki problemi starejših in njihovih sorodnikov.
Večkrat kličejo sorodniki oseb, vključenih v institucije, ki menijo, da so tem kršene pravice, da jih zanemarjajo ali celo zlorabljajo. Klicatelji pogrešajo strokovni nadzor ter vzpostavljen dovolj enostaven način sporočanja informacij o dogajanju v domovih, prav tako si želijo urejen sistem pritožb. Posamezniki kličejo, ker potrebujejo pomoč, ker ne zmorejo več, a nimajo možnosti poiskati sistemske pomoči, včasih pa jih niti ne poznajo. Veliko je bilo klicev zaradi predolgih čakalnih vrst za pridobitev pomoči na domu ali v povezavi s sprejemom v socialnovarstveni zavod oz. pregled pri zdravniku, tudi zaradi prehitrega odpusta iz bolnišnice v nepripravljeno/neustrezno domače okolje. Problem pomanjkanja negovalnih bolnišnic se zelo hitro povečuje in postaja kroničen.

4. Javna pisma
Nadaljevali smo s pisanjem in objavo javnih pisem, s katerimi posredujemo svoja stališča o akutnih problemih starejših, jih naslavljamo na odločevalce, ki bi lahko in morali ukrepati, ker bi s svojimi odločitvami lahko relativno hitro in učinkovito odpravili ali vsaj zmanjšali probleme, stiske in težave. Z javnimi izjavami poskuša SN tudi oza-veščati javnost in dolgoročno prispevati k njeni aktivaciji.
Ugotavljamo, da so odzivi odločevalcev (pre)pogosto mlačni, ohlapni, brez jas-nih zavez o urejanju problemov, ali pa odzivov v nekaterih primerih sploh ni.
Objavljamo listo javnih objav 2023 z vsebinami:
1) Zahteva za vzpostavitev Varuha pravic starejših, 18. 1. 2023
2) Pokojnine in pokojninska reforma, 3. 2. 2023
3) Podpora zahtevam zaposlenih v zdravstveni negi, 22. 2. 2023
4) Podpora B. Marolt Meden zoper hujskaške napade nanjo, 5. 5. 2023
5) Obsodba nasilja v DSO Trebnje, 6. 9. 2023
6) Obsodba kršenja človekovih pravic in nasilja nad pacienti, posebej starejšimi v UPK Ljubljana, 23. 10. 2023
7) Javna vprašanja glede prehranskih dopolnil v DSO Lj. Vič Rudnik, 31. 10. 2023
8) Javna izjava o zagotavljanju nujnih mobilnih zobozdravstvenih storitev za sta-rejše nepokretne osebe, 15. 11. 2023
9) Javna izjava ob mednarodnem dnevu stranišč – za dostojanstvo starejših, 19. 11. 2023
10) Obsodba nasilja nad starejšimi ženskami, 26. 11. 2023
11) Voščilo in nagovor članicam in članom SN, 31. 12. 2023
12) Posebno kategorijo v letu 2023 predstavlja komuniciranje z javnostmi, pove-zano s pripravo, z oddajo v Državni zbor in s kampanjo za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo Zakonu o prostovoljni pomoči za končanje življenja (ZPPKŽ), v trajanju več mesecev. Za potrebe navedene javne komunikacije je bila zadolžena posebna delovna skupina članov in članic SN, dopolnjena z zunanjimi sodelavci (vključeni so bili s prostovoljnim delom). Vključevala je PR sporočila (tiskana in v e-obliki), uporabo e-orodij, tiskovne konference, javne predstavitve v več krajih Slovenije.

5. Sodelovanje z ministrstvi
MDDSŽE in MSP
Udeležili smo se več delovnih srečanj na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSŽE). Zapisano velja za začetek leta 2023 (v prehodnem obdobju do ustanovitve Ministrstva za solidarno prihodnost - MSP), kasneje pa delo-vnih srečanj s predstavniki MSP, kamor je bila Srebrna nit večkrat vabljena kot rele-vanten sogovornik v pripravi Zakona o dolgotrajni oskrbi in podzakonskih aktov, ki so bili ali so bili v javni razpravi (v teku je npr. javna razprava za nekaj pravilnikov – do 30. 1. 2024) .
Večine sestankov se je udeležila članica IO SN Darinka Klemenc, nekaterih tudi M. Tavčar Krajnc, Franci Perčič, Anita Caruso in Bojana Cvahte.
Največ delovnih srečanj je bilo namenjenih razpravi o Zakonu o dolgotrajni oskrbi (prva polovica leta 2023) in pokojninski reformi, sledile so razprave o podzakonskih aktih. Srebrna nit je samostojno in v sodelovanju z drugimi deležniki posredovala svoje pripombe in predloge na zakon in podzakonske akte, ki so bili v razpravi in sprejeti v letu 2023.
Opravila so nas izjemno časovno in vsebinsko zaposlovala, vendar sodimo, da je bilo prizadevanje koristno in potrebno. Ne glede na kritičnost Srebrne niti do postopkov in tudi do številnih vsebinskih rešitev, zapisanih v sprejetih pravnih aktih, sodimo, da je sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDO) velik dosežek, ki omogoča v prihodnosti ureditev temeljnih potreb starejše populacije, ob tem pa tudi zagotovitev potrebne podpore in pomoči družinam. Pričakujemo sicer težave, odprla se bodo številna nova vprašanja, vendar je vrednost ZDO predvsem v vzpostavljanju možnosti za ureditev razmer. Pri tem bo Srebrna nit vsekakor konstruktivno sodelovala.

Ministrstvo za zdravje
V zvezi s problematiko (ne)dostopnosti zdravstvenih storitev za starejše, kar vključuje osebne zdravnike, specialistične storitve, vzpostavljanje komunikacije z zdravstvenimi ustanovami in zaposlenimi v zdravstvu, zdravstveno oskrbo v DSO ter pričakovane obveznosti, povezane z ZDO, v najkrajšem času načrtujemo pisno pobudo za pogovor z ministrico za zdravje.

Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ)
Zakon je pripravila in izpeljala postopke oddaje v DZ ter zbiranja podpisov volivcev delovna skupina, ki jo vodi dddr. Andrej Pleterski, njeni stalni člani so dr. Dušan Keber, dr. Brigita Skela Savič, dr. Luka Mišič, dr. Igor Pribac, za potrebe promocije v času kampanje za podporo zakonu med volivkami in volivci sta se dodatno vključili Nina Narat Meden in Darinka Pavlič Kamien (obe sicer profesionalno delujeta na področju stikov z javnostmi oz. promocije).
Za izpeljavo organizacijskih opravil in terenskega dela v času kampanje se je osebno angažirala predsednica SN Anita Caruso, v zbiranju podpisov so pomagali so številni prostovoljno vključeni promotorji in promotorke na terenu.
Na 3. seji IO SN 5. 10. 2023 je bil opravljen pregled aktivnosti pred in ob vložitvi ZPPKŽ v obravnavo v Državni zbor.
Sklepni del aktivnosti je potekal od 4. 4. 2023 do 17. 7. 2023, ob oddaji v DZ je bilo upoštevano število 5.513 zbranih in oddanih veljavnih podpisov (poročilo A. Pleter-skega na seji IO). Za izpeljavo je bil potreben izjemen napor vseh vključenih, ki je občasno izkazal mejne zmogljivosti delovanja Srebrne niti. Vsi ti podpisi so v fizični obliki prihajali na naslov društva in BMM je poskrbela za pregled in urejanje podpor. Zadovoljni smo lahko s podporo, izraženo s podpisi volivk in volivcev, zavedamo se tudi da bodo potrebna še mnoga prizadevanja, da bi bil zakon sprejet ter implementiran.
V nadaljevanju je mogoče pričakovati veliko nasprotovanj, vključno z možnostjo razpisa referendumskega odločanja. Javna polemika teče, vanjo se vključuje vse več avtorjev (v zadnjem obdobju npr. T. Hribar, Delo, Sobotna priloga, 23. 9. 2023; R. Berlot, M. Klarendić, E. Županič in M. Kojović, Delo, Sobotna priloga, 19. 8. 2023), kar prepričuje, da je tematika aktualna in družbeno relevantna ter se pomembno dotika potreb starajoče se družbe.
IO SN v pričujočem poročilu posreduje članstvu SN v vednost posebno zahvalo vsem aktivno sodelujočim prostovoljcem v pripravi zakona ter pripravi in izvedbi kampanje za zbiranje podpisov: vodji A. Pleterskemu in delovni skupini za pripravo in promocijo ZPPKŽ, Nini Narat Meden za pripravo in organizacijo promocije, Darinki Pavlič Kamien za vodenje promocije in predstavitev na terenu, predsednici SN Aniti Caruso za usklajevanje aktivnosti, Franciju Perčiču za pridobivanje donacij, aktivistkam in aktivistom za delo na terenu in vsem drugim, ki so kakor koli prispevali k uspešni izvedbi kampanje.

6. Sodelovanje z drugimi organizacijami
V letu 2023 smo sodelovali s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije in se med-sebojno informirali ter po potrebi usklajevali aktivnosti.
Prav tako smo sodelovali s Festivalom za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO).
Sodelovali smo z Zvezo društev upokojencev Slovenije in Sindikatom upokojen-cev Slovenije. V Srebrni niti podpiramo ureditev pokojnin na način, s katerim bi te zagotavljale dostojno življenje v starosti. Zato se zavzemamo, da se z ustrezno pokojninsko reformo zagotovi sistemske rešitve, ki so v pripravi že (pre)dolgo.
Srebrna nit podpira tudi prizadevanja Zbornice zdravstvene in babiške nege Slo-venije – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slo-venije (Z - Z), predvsem na področju potrditve novih kadrovskih standardov in nor-mativov na področju zdravstvene nege, ki so pripravljeni, usklajeni, a jih minister še ni podpisal.
Sodelovali smo v aktivnostih civilne iniciative Glas ljudstva, kjer je Srebrno nit največ zastopala dr. Brigita Skela Savič.

7. Delovne skupine Srebrne niti
Predlog predsednice Anite Caruso za sestavo delovnih skupin SN je bil potrjen na 2. seji Izvršnega odbora 20. 6. 2023. Po poletnem premoru in odstopu A. Caruso z mesta predsednice SN dne 22. 9. 2023 delo skupin žal ni zaživelo tako, kot je bilo načrtovano (vodje so bili zadolženi, da poiščejo med člani SN primerne kandidate in organizirajo delo skupin).
Da bi to pomanjkljivost v delovanju SN odpravili, bo potrebno v prihodnje premisliti, ali je zamišljeni koncept primeren za organiziranost in zmogljivosti SN ali bi kazalo delovanje zastaviti kako drugače, ga morebiti manj razpršiti. Razmislek bo opravilo novo vodstvo Srebrne niti.
- Delovna skupina za dolgotrajno oskrbo starejših in izvajanje
institcionalne oskrbe: dr. Marina Tavčar Kranjc, vodja
- Delovna skupina za zaščito pravic starejših in njihovega dostojanstva:
Darinka Klemenc, vodja, Bojana Cvahte, Danica Jordan
- Delovna skupina za zdravstveno oskrbo starejših: Dr. Brigita Skela Savič, vodja
- Delovna skupina za zdravo prehrano starejših: Dr. Živa Lavriša, vodja
- Delovna skupina za socialno-materialni položaj starejših: mag. Bojana Cvahte, vodja,
- Delovna skupina za ZPPKŽ: dddr. Andrej Pleterski, vodja, dr. Brigita Skela Savič, dr. Igor Pribac, dr. Dušan Keber, dr. Luka Mišič, Franci Perčič, Nina Narat Meden, Darinka Pavlič Kamien
- Delovna skupina za digitalno vključenost starejših: Anita Caruso, vodja
- Delovna skupina za informiranje in obveščanje ter urejanje spletnih strani in družbenih omrežij
- Delovna skupina za zbiranje sredstev: Franci Perčič, vodja
- Komisija za reševanje prošenj in pritožb: Bojana Cvahte, vodja

 

8. Spletna stran in FB profil Srebrne niti
Objavljala je Biserka Marolt Meden, ob podpori Jureta Klemenca.
Obe možnosti bo nujno potrebno okrepiti in enega/eno ali več veščih članov/članic zadolžiti za sprotno objavljanje vseh aktivnosti, o katerih želimo obveščati člane in članice, pa tudi širšo javnost.

9. Mediji
Največ je v času svojega vodenja SN v medijih v skladu s statutom društva predstav-ljala predsednica Biserka Marolt Meden. Prav tako so bili odmevni prispevki in izjave v medijih dr. Brigite Skela Savič, Darinke Klemenc, dddr. Andreja Pleterskega, dr. Dušan Kebra. V času od februarja do septembra je to vlogo prevzela predsednica Anita Caruso, po njenem odstopu pa Darinka Klemenc, Marina Tavčar Krajnc in Andrej Pleterski.
Sodelovali smo z večino tiskanih in elektronskih medijev v Sloveniji, tako v informati-vnih oddajah z izjavami.
Neva Železnik s svojimi novinarskimi prispevki skrbi za odmevnost delovanja SN, z zapisi v revijah Jana in Vzajemnost pa ozavešča širšo javnost o položaju starejših ter o odnosu družbe do njih.
Glede na to, da je Slovenija izrazito starajoča se družba, je pričakovano, da se povečuje tudi zanimanje za starejše. In to ne velja le za starejše same zaradi reševanja lastnih problemov in stisk, temveč tudi srednjo generacijo (pa v nekaterih primerih tudi že mlajša), ki boleče občuti pomanjkanje mest v domovih starejših, njihovo kadrovsko podhranjenost, dosedanjo sistemsko neurejenost področja dolgotrajne oskrbe, zasilne in neprimerne rešitve. Kakovostne možnosti za ureditev preživljanja tretjega življenjskega obdobja so bile doslej vse preveč redke.
Veliko nagovarjanja medijskih hiš ni več potrebnih, saj si je Srebrna nit že pridobila zaupanje in mediji se velikokrat obrnejo na Srebrno nit, ker želijo pridobiti naša stališča o aktualnih temah, povezanih s starejšimi.

Zaključek
Jedro vseh prizadevanj Društva Srebrna nit je zahteva in prizadevanje za dos-tojno starost in krepitev javnega socialnovarstvenega in zdravstvenega siste-ma.
Svojo neformalno vlogo zagovornika starejših smo s svojimi aktivnostmi krepili, saj sodimo, da je to ena od bistvenih nalog Srebrne niti. Ocenjujemo, da so naša usmeritev in aktivnosti pravilne, da odražajo potrebe in pričakovanja starejših, da smo bili večkrat glasni in javno prepoznavni s svojimi zahtevami in argumenti. Svoja stališča smo ne glede na težavnost problemov izražali strpno, prizadevali smo si za kulturo dialoga tudi takrat, ko smo bili nezadovoljni in jezni. Še vedno velja, da nas odločevalci, predvsem tisti najpomembnejši (parlament, vlada, resorna ministrstva, politične stranke...), premalo slišijo in se ne odzivajo dovolj hitro, ne vedno primerno, včasih tudi sploh ne.
Od 2022 imamo možnost, da lahko zaprosimo članstvo in podpornike, da namenijo 1 odstotek svoje dohodnine Srebrni niti, ker je uvrščena na seznam NVO upravičenih do participacije iz naslova dohodnine. Informacijo o tej možnosti smo premalo razširjali, zato bo smiselno okrepiti aktivnosti za pridobivanje sredstev iz tega vira. Glede na to, da med informacijami o finančnem poslovanju Srebrne niti ni bila zajeta nerealizirana donatorska pogodba, sklenjena med Planet TV in Srebrno nitjo (vrednost 5.000 evrov. Izvor sredstev je bil uspešen nastop Boštjana Narata na televizijskem kvizu, ki se je zaslužku odrekel v korist Srebrne niti). Rok za realizacijo donatorske pogodbe je že iztekel, začeli smo s poizvedbo o razlogih za zamudo, ki naj bi bila po pridobljenih informacijah v dveh tednih odpravljena z izplačilom pogodbenega zneska. Uporabili bomo vse možnosti za realizacijo pogodbe.

Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice Društva Srebrna nit

 

* Pri pripravi poročila za leto 2023 so zaradi menjav pri vodenju društva vključeni prispevki predsednice Biserke Marolt Meden (za januar 2023 in do vključno 26. februarja 2023), Anite Caruso (od 27. februarja 2023 do vključno 22. septembra 2023), ko je IO SN prejel njeno odstopno izjavo z mesta predsednice SN) in namestnice predsednice SN Marine Tavčar Krajnc, (od 22. septembra 2023 do 31. decembra 2023). Pri pripravi je bila uporabljena dokumentacija iz arhiva Srebrne niti.

 pdf3_Pojasnila_k_racunovodskim_izkazom.pdf120.79 KB

Arhiv novic