Colors: Purple Color

 

V iniciativi Glas ljudstva, ki že več kot leto vodi strokovno utemeljeno kampanjo za zaščito javnega zdravstva, smo se v preteklih dneh posvetovali s strokovnjaki na področjih ustavnega, stavkovnega in zdravstvenega prava. Prišli smo do jasnih zaključkov, da je stavka v trenutni obliki v nasprotju z veljavno zakonodajo in da ima vlada več pravnih možnosti, da jo prekine oziroma bistveno ublaži njene škodljive učinke na zdravje ljudi.
Prav zato se obračamo tudi na vas, saj menimo, da je naš skupni cilj dostopnost zdravstva za vse paciente in pacientke ter dobrobit vseh prebivalcev in prebivalk Republike Slovenije. Posredujemo vam predloge, ki smo jih že naslovili na Ministrstvo za zdravje, Vlado Republike Slovenije in koalicijske poslanske skupine.

Predlagamo naslednje nujne ukrepe:
1. Vlada naj vodstvom zavodov naloži, da svojim zaposlenim, ki so umaknili soglasja za nadurno delo, prekličejo dovoljenja za delo pri zasebnih delodajalcih vključno s koncesionarji, kot to izhaja iz Zakona o zdravstveni dejavnosti.
(Dovoljenja za dvojno delo se preklicujejo individualno in zato dodatnega dela zdravnikov v javnih zavodih ni potrebno niti smiselno preklicevati, saj imamo trenutno kritične razmere, ki dovoljujejo nujne ukrepe, če se z njimi strinjajo zdravniki. Preklic dovoljenj za delo v drugih javnih zdravstvenih ustanovah bi potencialno dodatno destabiliziral delovanje javnih zdravstvenih zavodov, kar je po našem mnenju tudi eden izmed skritih ciljev trenutne stavke.)
2. Ker so zahteve Fidesa vezane na povišanje plač in ne na kršitev kolektivne pogodbe, po našem mnenju ni nikakršne neposredne zakonske podlage, da bi bila stavka zdravnikov plačana.
(Sporazum o rešitvi stavkovnih zahtev med vlado in sindikatom Fides z dne 27. 1. 2023 nima pravne veljave aneksa h kolektivni pogodbi, saj samo napoveduje rešitve, ki bi jih ob soglasju obeh strani bilo potrebno vključiti v kolektivno pogodbo. Prav tako v sporazumu ni navedeno, da bi bila morebitna stavka ob njegovem neupoštevanju plačana. Kar pomeni, da je glede na Zakon o stavki ni potrebno plačati, saj so cilj stavke višje plače zdravnikov.
Mnenje MJU iz leta 2018: V primerih, ko je stavka posledica zahtev po višjih plačah in zahtev, povezanih z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), so te stavke interesne narave, kar pomeni, da podlage za plačilo ni. Vlada RS je na seji dne 18.1.2018 (sklep Vlade RS št.10103-1/2018/5) obravnavala izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatih javnega sektorja, v katerih je tudi zavzela stališče, da gre za interesno pogojene stavke in ne za stavke, ki bi bile posledice kršitve pravic zaposlenih, zato podlage za plačilo stavke ni.)
3. Glede na dolgotrajnost stavke, Zakon o stavki in Kodeks zdravniške etike naj Ministrstvo izda odlok, s katerim zdravnikom in zdravnicam nalaga, naj v času stavke izvajajo vse preglede in storitve z oznako “zelo hitro” in ne samo “nujno”.
(Prelaganje storitev pod oznako »zelo hitro« je v škodo zdravja pacientov, v nasprotju tako s 5. členom Zakona o stavki kot tudi v nasprotju s 4. členom Kodeksa zdravniške etike.
Določba 46. člena Zakona o zdravniški službi navaja storitve, ki se izvajajo med stavko, pri čemer pred njihovim naštevanjem uporablja besedo “zlasti”. Ta določba torej ni omejevalna, temveč gre za namensko določbo. Obveznosti v času stavke so po zakonu lahko širše, kot pa je taksativno našteto v alinejah tega člena. Tudi zdravorazumsko ni sprejemljivo, da bi se med stavko, ki je dolgotrajna, izvajale samo storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. To bi veljalo le pri nekajdnevni stavki. Pri daljši stavki je potrebno poskrbeti tudi za paciente z napotnico “zelo hitro” , ki zahteva obravnavo v roku 14 dni.
Zahtevamo tudi izvajanje določila 46. člena, ki v času stavke določa opravljanje prvih pregledov brez čakalne dobe najmanj na ravni triažnega pregleda v obsegu, ki potrjuje ali izključuje stanja, ki zahtevajo obravnavo v času stavke.)
4. Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji v 4. členu predvideva za neuspešna pogajanja reševanje spora pred komisijo za pomirjevanje in arbitražnim svetom. Pozivamo vlado, da takoj sproži ta postopek in s tem prekine stavko, ki škoduje zdravju pacientov, daljša čakalne vrste in ruši sistem javnega zdravstva.
(S postopkom pred novimi organi se stavkovna pogajanja kot neuspešna zaključijo, prav tako se mora končati tudi stavka. Torej imate ta hip možnost, da sprožite postopke, ki bodo stavko prekinili. V kolikor Fides stavke ne bi bil pripravljen prekiniti, gre za jasno kršitev kolektivne pogodbe).
5. V primeru nadaljevanja stavke naj Vlada in Ministrstvo pripravita kriterije, po katerih bosta lahko ob nadaljnjem slabšanju situacije razglasila dodatno delovno obvezo za zdravnike.
V skladu s 145. členom Zakona o delovnih razmerjih je možno odrediti dodatno delo preko polnega ali dogovorjenega krajšega delovnega časa v zvezi z odpravljanjem ali preprečevanjem posledic v primerih naravne ali druge nesreče ali ko se ta nesreča neposredno pričakuje. Pozivamo Ministrstvo za zdravje, naj se pripravi za tako možnost z določitvijo kriterijev za uvedbo tega ukrepa.
6. V pogajanjih s sindikatom Fides naj Vlada zavzame proaktivno držo, tako da poleg obravnavanja zahtev Fidesa v imenu pacientov in pacientk uveljavlja tudi lastne pogajalske zahteve.
Glede na dostopne informacije se vlada pogaja samo o zahtevah sindikata Fides, ne uveljavlja pa lastnih zahtev. Zato vlado pozivamo, naj v vsa prihodnja pogajanja s sindikatom vključi naslednje zahteve:
- uvedbo mednarodno primerljivih delovnih normativov,
- usmerjeno skrajševanje čakalnih vrst (akcijski načrti),
- zagotovitev osebnih zdravnikov vsem prebivalcem (dvig praga za zavrnitev),
- uveljavitev konkurenčne klavzule (stroga omejitev dvojne prakse),
- skrajšanje dopustov na raven drugih poklicev v javnem sektorju.

Večino smiselnih pogajalskih izhodišč in učinkovitih sistemskih rešitev v korist pacientom in za zaustavitev ruenja javnega zdravstva najdete v našem zakonskem predlogu ZNUSZ-B, ki smo ga 4. januarja vložili v zakonodajni proces.
Nedvomno lahko sedaj tudi sami vidite, da strategija minimalnih ukrepov, odlašanja in popuščanja zdravniškim lobijem ter dobičkarskim interesom na področju zdravstva postopoma, a zanesljivo vodi v politično, ekonomsko in zdravstveno katastrofo.

Za morebitna srečanja, vprašanja ali razjasnitve smo vam seveda na voljo.

Lep pozdrav,
Iniciativa Glas ljudstva

Izvršni odbor Srebrne niti se je seznanil z objavljenim Pozivom odgovornim glede stavke FIDES, ki ga je pripravila Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in ga v celoti podpira.
Srebrna nit je svoje stališče glede stavke zdravnikov javno objavila 12. januarja 2024 in v izjavi jasno povedala, da stavke zdravnikov ne podpira. Istočasno je bila objavljena podpora Srebne niti stavki pacientov, ki jo je organizirala civilna iniciativa Glas ljudstva in s katero SN sodeluje.
 
V času po razglasitvi stavke zdravnikov pridobivamo številne informacije od vseh deležnikov: FIDESA, vladnih pogajalcev, največ pa s strani pacientov, na katerih plečih se stavka odvija.
Ti sporočajo o resnih težavah in problemih: čakajočih pacientih, tudi starejših od 65 let (ti se največkrat obračajo na SN), mlajših od 15 let, bolnikov, ki so resno ogroženi, ker ne morejo nadaljevati obravnav in zdravljenj zaradi neizvedenih posamičnih faz obravnave. Za nekatere so nadaljnje obravnave nujne, saj se kažejo resni in ogrožujoči zapleti za njihovo zdravje - vključno z nepopravljivo škodo. 
Zapleti z neizdajanjem bolniških listov so tako le posamezni, sicer prepoznavni problem, o katerem so sicer mediji veliko poročali.
Nedvomno gre za povzročanje škode pacientom in za ogrožanje njihovega zdravja, kar pomeni, da stopajo v ospredje etična vprašanja, o katerih bodo stavkajoči zdravniki morali resno razmisliti. Prvi v tej razpravi bi morali biti organi, ustanovljeni prav zaradi iskanja odgovorov na vprašanja medicinske etike, Komisija RS za medicinsko etiko (ki se je sicer oglasila, vendar pozno in mlačno). Tudi Srebrna nit čaka na odziv Odbora za pravno-etična vprašanja pri Zdravniški zbornici in ukrepanje zoper Fides. Zdi se namreč, da stavka organizatorjem, torej FIDESU, uhaja izpod nadzora: na eni strani ogrožanje pacientov, na drugi pa zdravniki, ki normalno opravljajo svoje delo, ne glede na to, ali so člani FIDESA ali ne. Vladni pogajalci odgovorni za ureditev razmer pa naj opravijo svoje delo in to v najkrajšem možnem času, saj so razmere v javnem zdravstvu kaotične.
 
Zapisano pričakovanje v Pozivu ZDUS v celoti podpiramo in se mu pridružujemo.
 
Društvo Srebrna nit - združenje za dostojno starost
Izvršni odbor

V trgovski verigi SPAR so z novim letom uvedli spremembe pri koriščenju popustov, pred časom pa so jih na novo uvedli v Lidlu. Dostop do njih so omogočili ali olajšali zgolj uporabnikom mobilne aplikacije, za preostale kupce pa je pot do popustov zdaj zelo otežena ali je sploh ni. Po novem namreč za pridobitev obljubljenega popusta v trgovinah Spar (v Lidlu pa kartic zvestobe, zbiranja nalepk itd. sploh ni) ni dovolj le kartica zvestobe, temveč morajo imeti kupci naloženo aplikacijo, v kateri so elektronski kuponi ali iz časopisnega letaka izrezan kupon.
V Srebrni niti protestiramo proti uvedbi novih aplikacij, saj ocenjujemo, da gre za evidentno diskriminacijo vseh, ki si aplikacije iz različnih razlogov ne morejo privoščiti, je naložiti ali uporabljati. Ker se ukvarjamo z dostojnim življenjem starejših, ocenjujemo, da gre za dodatno šikaniranje oz. staromrzništvo/starizem, povezano s starostjo, in s tem izpostavlja ekonomsko prikrajšanost (večinoma) starejših v primerjavi z drugimi kupci.
Razlogi za naš protest in zahtevo po izenačenih možnostih dostopa do popustov vseh kupcev v Sparu in Lidlu so sledeči:
• veliko starejših, ki so po statističnih podatkih ena najbolj (tudi ekonomsko) ranljivih družbenih skupin v državi, še posebej to velja za starejše samske ženske, nima možnosti slediti novostim, povezanih s sodobnimi IT tehnologijami. Mnogi si ne morejo privoščiti pametnih mobilnih telefonov, ne tako redki še navadnih ne. Zapletene poti do popustov jim tako sprožajo dodatne frustracije in ustvarjajo občutek diskriminiranosti v primerjavi z drugimi kupci. Nenazadnje so tudi materialno oškodovani glede na tiste, ki si nameščanje aplikacij na svoje mobilnike lahko privoščijo, saj do določenih popustov sploh ne morejo (npr. 10% popust na nakup ob koncu tedna in 25% popust za en izdelek med tednom v trgovini Spar).
• Nezanemarljivo število starejših si na svoj mobilni telefon ne more ali ne zna naložiti (pre)zapletene aplikacije. Vsi tudi nimajo internetne povezave in/ali e-naslova, kar namestitev zahteva.
• Veliko starejših se ozaveščeno odreka časopisnim reklamam v nabiralnikih, saj gre za ekološko sporno ravnanje in za agresivno oglaševanje posameznih trgovin, ki si jih sicer izbirajo po lastni presoji. Fizično izrezovanje kuponov pa pomeni velik korak v preteklost.
• Aplikacija, ki jo je treba namestiti, lahko zasede (pre)veliko zmogljivosti na pametnem telefonu.
• Starejši z namestitvami aplikacij ne želijo obremenjevali mlajših družinskih članov ali drugih, dokler lahko sicer sami skrbijo zase. To nam sporočajo tudi naši člani in članice.
• Poraja se tudi pomislek glede varovanja zasebnosti, osebnih in drugih podatkov – tudi v družini ali drugi skupnosti. Ne sprejemajo možnosti pomoči zaposlenih v trgovinah, ki zdaj ponekod pomagajo pri namestitvah aplikacij, saj gre za stigmo v javnosti in za časovno obremenjevanje prodajalcev/k.
• Rokovanje s telefonom pred blagajnami (iskanje telefona, iskanje aplikacije v njem, nošenje telefona stalno s seboj…) lahko podaljša vrste čakajočih in ni nobena optimizacija.
• Ob tem trgovec ne prevzema odgovornosti za nemoteno delovanje aplikacije, tudi ne za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe aplikacije, motenj ali težav z dostopom do vsebin v njej ter za morebitne napake in pomanjkljivosti aplikacije.
• Kdo torej odgovarja, če se pri aplikaciji kaj zalomi in pride do zlorabe podatkov, ki jih je potrebno navesti? Dodajamo še, da je teh po našem mnenju čisto preveč.

Ob upoštevanju navedenih argumentov predlagamo, da se poleg mobilne aplikacije za vse kupce ohranijo enake možnosti dostopanja do popustov kot doslej (v Lidlu ugodnosti brez aplikacije sploh ni), da tako ne bo prihajalo do diskriminiranja posameznih skupin kupcev.
Naj poudarimo, da v Srebrni niti nismo nasprotniki novosti in sodobnih pristopov, da pa zagovarjamo - v luči enakovredne obravnave in spoštovanja vseh ljudi - obe možnosti, digitalni in analogni dostop do popustov.
Ne moremo mimo vprašanja, ali ne gre celo za poslovno politiko določenih trgovcev. Želijo z nedosegljivimi aplikacijami za vse – tudi starejše, ki so zvesti in redni kupci -, morda zmanjšati možnosti koriščenja popustov in s tem dodatno štediti, kar zagotovo prinese prodajalcu finančne koristi?
Če problem diskriminatorne obravnave starejših in drugih, ki ne morejo koristiti sistema aplikacij, ne bo odpravljen, svetujemo, da kot kupci preprosto zamenjamo trgovca in kupujemo tam, kjer enakovredno spoštujejo vse svoje stranke. V državi je trgovin in trgovskih verig več kot dovolj.
Srebrna nit – združenje za dostojno starost
Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice

Ministrstvo za zdravje
Predsednik vlade RS
Varuh človekovih pravic
Zagovornik načela enakosti
Mediji

Javno pismo
Srebrna nit poziva: »Prenehajte kršiti pravice prebivalk in prebivalcev in jim omogočite dostojno in dostopno zdravstveno varstvo.«

V Srebrni niti – združenju za dostojno starost z zaskrbljenostjo spremljamo aktualna dogajanja v zdravstvu, vključno s stavko zdravnikov, ki je ne podpiramo. Podpiramo pa stavko pacientov in njihove zahteve, ki jih zagovarja Glas ljudstva, katerega član je tudi naše združenje. Vedno več je namreč starejših in njihovih bližnjih, ki so se zaradi slabo ali celo nedelujočega zdravstvenega sistema znašli v izjemnih stiskah, in ki kličejo po takojšnjem ukrepanju oblasti.
Problem pomanjkanja družinskih zdravnikov in že bistveno več kot 100.000 prebivalcev Slovenije brez izbranega osebnega zdravnika je potrebno reševati takoj! Gre za grobo, tudi ustavno kršitev temeljne človekove pravice – dostopa do zdravstvene oskrbe. Ob tem s(m)o ena najbolj ranljivih skupin starejši in revnejši.
Pacienti brez izbranega osebnega zdravnika so alarm, da je država zatajila pri izpolnjevanju svoje dolžnosti, zapisane v ustavi in direktivah EU (51. člen Ustave RS). Ker pravica do osebnega zdravnika (80. člen ZZVZZ) predstavlja temeljno pravico v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti (172. člen pravil OZZ), hkrati pa se tudi ostale pravice (napotitvene, upravnopravne) primarno uresničujejo prek osebnega zdravnika, je pacientom brez osebnega zdravnika preprečen dostop do zdravstvenega varstva, z izjemo nujne pomoči. Ti so v bistvu izbrisani s seznama upravičencev do zdravstvenega varstva.
Zato pozivamo ministrico za zdravje in celotno vlado, da odpravi sklep o znižanem delovnem normativu za družinske zdravnike ter jih hkrati razbremeni določenih opravil. Nujno je treba povečati normativ za delo družinskih zdravnikov na 2300 glavarinskih količnikov, v sodelovanju s strokovnimi združenji pa vključiti druge zdravstvene delavce in sodelavce v time v primarnem zdravstvenem varstvu, čeprav tudi teh zelo primanjkuje (zlasti medicinskih sester, ki jih je treba zadržati na delovnih mestih tudi s primernim plačilom), ne pa za 30 % ponovno dvigovati plače določene skupine zdravnikov. Verjamemo sicer družinskim zdravnikom, da so preobremenjeni, vendar bi morali rešitve iskati v vsebinskih in organizacijskih dejavnikih, tudi v etičnih izpraševanjih, in ne v odklanjanju bolnikov.
Nevzdržno stanje je potrebno odpraviti takoj! Ni ga mogoče odlagati v čas, ko naj bi bilo dovolj družinskih zdravnikov. Tudi ambulante za neopredeljene niso rešitev. Primerjava z drugimi državami kaže, da povečanje normativa za pet do deset odstotkov zdrži.
Drug velik problem je splošna nedostopnost zdravnikov. Za starejše vztrajamo pri potrebni ohranitvi analognih komunikacijskih poti, osebnih in telefonskih stikih z zdravnikom, odzivno elektronsko pošto namesto zapletenih sistemov, s katerimi veliko starejših ne zna ravnati. In ne bo še vsaj dvajset let.
Različne digitalne rešitve (portali) postanejo nedostopne takoj, ko izbrani zdravnik zboli in ni jasno, kdo ga nadomešča. In tisti, ki ga, največkrat ne opravlja vseh storitev. Tako se tudi prebivalci, ki imajo izbranega osebnega zdravnika, vsaj občasno pridružijo množici izbrisanih.
Interventni zakon, ki ga je Glas ljudstva vložil v državni zbor, naj se čim prej obravnava in sprejme.
Čas potrpežljivosti ljudi se izteka in vlada bo uspela ali pa padla na zdravstveni problematiki. Starejši bomo k temu pripomogli, skupaj nas je okrog 650.000 tisoč… Zato Srebrna nit zahteva takojšnje ukrepanje. Tudi starejšim se čas izteka… Meja med dosegljivostjo zdravstvene pomoči in smrtjo je lahko zelo tanka…
Zato bomo v združenju vztrajali pri svojih zahtevah.

Društvo Srebrna nit – združenje za dostojno starost
Dr. Marina Tavčar Krajnc
Namestnica predsednice

 

Spoštovane članice in člani, prijatelji in prijateljice Srebrne niti,

Društvo Srebrna nit je vključeno v aktivnosti, ki jih vodi in organizira civilna iniciativa Glas ljudstva.

V celoti podpiramo skupna prizadevanja za ohranjanje in razvoj vsem dostopnega in kakovostnega javnega zdravstva, tudi vloženo besedilo Zakona, ki ga je v času zbiranja s svojimi podpisi podprlo več kot 6700 volivk in volivcev.
Za 9. januar 2024 ob 11.45 je na Prešernovem trgu v Ljubljani napovedana opozorilna stavka pacientov, ki jo prav tako podpiramo.

Pridružimo se ji v čim večjem številu, da pokažemo na dimenzije problema, ki ostaja v Sloveniji že (pre)dolgo nerešen, ter tako ponovno pozovemo k nujnosti njegovega reševanja.

Vabljeni k udeležbi.

 

 

Srebrna nit vam ob vstopu v leto 2024 želi
obilo zdravja, miru, veselja in spoštovanja med ljudmi.
Svet naj bo starejšim prijazen, vse generacije pa med seboj solidarne.

Arhiv novic