DRUŠTVO SREBRNA NIT – ZDRUŽENJE ZA DOSTOJNO STAROST

STATUT

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale zaradi reševanja strokovnih in socialno - humanitarnih problemov in razvoja na področju skrbi za starejše ob upoštevanju statuta in v skladu z Zakonom o društvih. Društvo si bo prizadevalo pridobiti status društva v javnem interesu in status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju celovite skrbi za starejše.

2. člen

Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost je pravna oseba zasebnega prava. Njeno ime je Srebrna nit – Združenje za dostojno starost. Polno ime društva je Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost, skrajšano ime društva je Društvo Srebrna nit.
Sedež Društva Srebrna nit je v Ljubljani, naslov sedeža Društva Srebrna nit je Vipotnikova ulica 13, 1211 Ljubljana.

3. člen
Društvo Srebrna nit ima svoj znak in svoj pečat.

Znak Društva Srebrna nit je napis Srebrna nit, polkrog z dlanjo in napis Združenje za dostojno starost.

Pečat Društva Srebrna nit je okrogel, s premerom 3 cm, v sredini je dlan in ima okrog oboda naslednje besedilo: Srebrna nit – Združenje za dostojno starost

4. člen
Društvo Srebrna nit se lahko vključuje v sorodna državna in mednarodna združenja. Sodeluje tudi z drugimi nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi in strokovnimi službami, ki delujejo v podporo starejšim ter z drugimi organizacijami starejših (oz. z drugimi društvi, ki delujejo na področju zdravstva, socialnega varstva in humanitarnega dela) z namenom, da seznanja javnost o problematiki življenja starejših ter skrbi za uresničevanje njihovih pravic (ki izhajajo iz ustave RS, ustrezne slovenske zakonodaje ter mednarodnih konvencij).

5. člen
Delo Društva Srebrna nit je javno. Odgovorna oseba za obveščanje je predsednik ali član po pooblastilu predsednika. Svoje člane, kakor tudi druge pravne in fizične osebe oziroma javnost pa o svojem delu obvešča preko domače spletne strani, FB profila, zapisnikov in drugih obvestil, strokovnih publikacij, strokovnih srečanj, okroglih miz in prispevkov v medijih, vključno s spletom.
Na občni zbor zato lahko vabi tudi predstavnike medijev in širšo javnost. Za posredovanje podatkov in informacij je odgovoren predsednik Društva Srebrna nit, po njegovem pooblastilu pa tudi drugi člani organov Društva Srebrna nit.

 

II. NAMENI, CILJI IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA

6. člen
Namen Društva Srebrna nit je:
1. Zavzema se za vse starejše v vseh okoljih.
2. Vse starejše se obravnava celostno.
3. Povezovanje vseh generacij za dostojno starost.
4. Konkretno in sistemsko delovanje v sodelovanju z uporabniki, sorodniki, bližnjimi, stroko in odločevalci.

Cilji Društva Srebrna nit so:
1. Zagovarja pravice starejših.
2. Obsoja vsakršno diskriminacijo in nasilje vseh vrst nad starejšimi.
3. Podpira kakovostno, varno in humano obravnavo starejših na vseh ravneh.
4. Vzpodbuja ustanavljanje in delovanje skupin starejših kot skupin za samopomoč in tako vzpodbuja njihovo druženje ter medsebojno pomoč.

7. člen
Društvo Srebrna nit opravlja naslednje naloge:
1. Seznanja in osvešča javnost o problemih starejšega prebivalstva.
2. Razkriva in opozarja na nepravilnosti, kršitve in neustrezen odnos pri obravnavi starejših, hkrati pa izpostavlja tudi pozitivne primere.
3. Svetuje starejšim in njihovim bližnjim.
4. Spremlja delo vseh institucij/ustanov, ki obravnavajo starejše in o tem poroča javnosti.
5. Spodbuja stanovalce in njihove bližnje, da poročajo o dobrih praksah in nepravilnostih v domovih za starejše.
6. Sodeluje z vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki ščitijo starejše oz. se ukvarjajo s tem področjem.
7. Spremlja in ocenjuje stanje na področju uveljavljanja pravic starejših.
8. Pomaga pri organizaciji usposabljanja zdravstvenih in socialnih delavcev in tako tudi pri širitvi strokovne mreže v Sloveniji v podporo starejšim.
9. Skrbi, da se za starejše doma, v domovih starejših, v bolnišnicah in drugje razvija najboljša možna celovita in strokovna (dolgotrajna) oskrba.
10. Prizadeva si, da bi se razvili primerni pogoji za optimalno bivanje in kar najvišjo kakovost življenja starejših.
11. Podpira širjenje prostovoljstva.
12. Organizira ali pomaga pri organizaciji posvetov, okroglih miz, predavanj, seminarjev ali kongresov s področja skrbi za starejše.

Izvaja tudi pridobitno dejavnost z namenom pridobivanja sredstev za delovanje Društva Srebrna nit.
V ta namen izvaja naslednje dejavnosti:
58.110 – izdajanje knjig;
58.190 – drugo založništvo;
85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje;
88.991 – dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij;
88.999 – drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve.

III. ČLANSTVO

8. člen
Člani Društva Srebrna nit so:
1. redni
2. častni
3. pridruženi

Redni član lahko postane vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki jo zanima program dela Društva Srebrna nit oz. vsak drug zainteresiran posameznik, če oz. ko izpolni pristopno izjavo in podpiše izjavo o sprejemu statuta Društva Srebrna nit in njegovega programa.

Za častnega člana razglasi občni zbor fizično osebo, ki ima posebne zasluge pri delu Društva Srebrna nit oz. na področju, za katerega se zavzema. Za častnega člana se lahko proglasi tudi redni član Društva Srebrna nit. Če častni član ni redni član Društva Srebrna nit, nima pravice odločanja in/ali glasovanja.

Pridruženi član lahko postane fizična oseba, ki podpiše izjavo, da želi postati pridruženi član ter s svojim neposrednim delom, darili ali prispevki želi podpirati delo Društva Srebrna nit.

Za vse člane se vodi poseben register z evidenco osnovnih podatkov članstva in to tudi v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov.
O sprejemu novih članov Društva Srebrna nit odloča IO na rednih sejah.

9. člen
Pravice rednih članov so:
a. da sodelujejo pri izdelavi in uresničevanju programa, ciljev in nalog Društva Srebrna nit;
b. da volijo in so voljeni v organe Društva Srebrna nit
c. da predlagajo imenovanje oz. sprejem častnih članov Društva Srebrna nit;

 

Dolžnosti rednih članov so:
a. da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov Društva Srebrna nit;
b. da svojim delom pomagajo pri uresničevanju ciljev Društva Srebrna nit;
c. da prispevajo prostovoljne prispevke za delo društva in sodelujejo pri pridobivanju donacij;
d. da varujejo in širijo ugled Društva Srebrna nit.

Častni člani (ki niso hkrati tudi redni člani) in pridruženi člani se lahko udeležujejo prireditev in sodelujejo pri delu organov ter razpravljajo o posameznih vprašanjih, nimajo pa pravice glasovanja o odločitvah.

10. člen
Članstvo v Društvu Srebrna nit preneha:
• s prostovoljnim izstopom, ko član o tem pisno obvesti IO Društva Srebrna nit;
• s smrtjo;
• s črtanjem iz evidence članstva;
• z izključitvijo.

Člana izključi častno razsodišče, če ugotovi, da je kršil statut, ni izvrševal sklepov organov ali je povzročil kakšno drugo dejanje, ki kakorkoli ruši ugled Društva Srebrna nit.

 

IV. ORGANI DRUŠTVA SREBRNA NIT

11. člen
Organi Društva Srebrna nit so:
1. Občni zbor
2. Izvršni odbor
3. Nadzorni odbor
4. Častno razsodišče

Vsi organi se volijo za mandatno obdobje dveh let z možnostjo večkratne ponovne izvolitve.

12. člen
OBČNI ZBOR
Občni zbor je najvišji organ Društva Srebrna nit, ki ga sestavljajo vsi člani. Častni in pridruženi člani lahko sodelujejo pri delu občnega zbora, vendar brez pravice glasovanja. Sestaja se po potrebi, vendar vsaj enkrat letno. Sklicuje ga izvršni odbor (v nadaljevanju IO).
Občni zbor se sklicuje s pisnimi ali elektronskimi vabili članom Društva Srebrna nit, ki morajo biti vročena najmanj teden dni pred sejo. Vabilu mora biti priložen tudi dnevni red zasedanja.
Dopolnitve dnevnega reda lahko člani posredujejo pred občnim zborom ali na začetku občnega zbora v pisni obliki s kratko obrazložitvijo.
Izredni občni zbor skliče IO na zahtevo 1/3 članov in to v roku 30 dni od izražene zahteve. Če izrednega občnega zbora IO ne skliče v predvidenem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredni občni zbor lahko skliče tudi nadzorni odbor. Izredni občni zbor sklepa le o zahtevi, za katero je bil sklican.

Občni zbor je sklepčen, če je ob sklicanem času prisotnih več kot polovica rednih članov Društva Srebrna nit. Izjemoma je občni zbor sklepčen tudi v primeru, če ni zadostnega števila članov pol ure po napovedanem začetku, vendar mora biti prisotnih vsaj 5 članov. Tak občni zbor pa ne more sklepati o razpustitvi Društva Srebrna nit.
Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi, dokler se ne izvoli tričlansko delovno predsedstvo. Poleg tega izvoli občni zbor izmed prisotnih članov društva še verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo in druge delovne organe.
Glasovanje je praviloma javno, člani pa se lahko na samem zasedanju izjemoma odločijo tudi za tajni način glasovanja. Sklepi občnega zbora so veljavni, če je za njih glasovala več kot polovica prisotnih rednih članov.

Občni zbor lahko izjemoma odloča korespondenčno po elektronski pošti.

13. člen
Občni zbor ima naslednje naloge:
1. sprejema statut Društva Srebrna nit in odloča o njegovih spremembah oz. dopolnitvah;
2. sprejema in dopolnjuje druge splošne akte Društva Srebrna nit;
3. daje smernice za delo in sprejema letne programe dela Društva Srebrna nit;
4. sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun Društva Srebrna nit;
5. obravnava in sprejema poročila o delu organov in delovnih teles Društva Srebrna nit;
6. voli in razrešuje predsednika in člane izvršnega odbora, nadzornega odbora ter častnega razsodišča Društva Srebrna nit;
7. odloča o članarini in drugih prispevkih Društva Srebrna nit;
8. rešuje ugovore na delo in sklepe častnega razsodišča Društva Srebrna nit;
9. po potrebi ustanavlja svoja delovna telesa;
10. odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani Društva Srebrna nit v skladu z namenom in cilji Društva Srebrna nit;
11. sklepa o vključitvi Društva Srebrna nit v druga sorodna združenja doma in v tujini;
12. imenuje svoje predstavnike v organe drugih organizacij;
13. sklepa o prenehanju delovanja Društva Srebrna nit.

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in overitelj zapisnika.

14. člen
IZVRŠNI ODBOR
Izvršni odbor je izvršilni organ Društva Srebrna nit, ki ga vodi med dvema občnima zboroma in za svoje delo odgovarja občnemu zboru. Izvršuje vse sklepe občnega zbora in druge naloge v skladu s statutom in programskimi dokumenti Društva Srebrna nit. Izvršni odbor predlaga člane Društva Srebrna nit kot predstavnike Društva Srebrna nit tudi v organe drugih organizacij. Ustanavlja pa lahko tudi svoje redne ali občasne komisije in delovna telesa.

15. člen
Izvršni odbor sestavlja najmanj 5 članov. Na prvi seji izvolijo člani IO izmed sebe namestnika predsednika. Na seje izvršnega odbora so vabljeni tudi vodje rednih ali občasnih komisij in delovnih teles, ki se lahko vključujejo v diskusijo, nimajo pa pravice odločanja.

16. člen
Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa 4-krat letno. Izredni sestanek IO lahko zahtevata najmanj dva člana IO ali nadzorni odbor. IO sklicuje in vodi predsednik ali njegov namestnik. Seje IO so sklepčne, če je prisotnih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov vseh prisotnih članov.

Naloge izvršnega odbora:
• sklicuje občni zbor;
• skrbi za izvrševanje programa dela Društva Srebrna nit;
• pripravlja predloge aktov Društva Srebrna nit;
• pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa;
• skrbi za finančno in materialno poslovanje Društva Srebrna nit;
• upravlja s premoženjem Društva Srebrna nit;
• ustanavlja in ukinja stalne ali občasne komisije in delovna telesa;

• uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov Društva Srebrna nit in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor.
Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje stalne ali občasne komisije ter delovna telesa in zanje določi naloge, število članov in predsednika. Člani komisij so lahko le redni člani Društva Srebrna nit, k delu delovnih teles pa so lahko izjemoma povabljeni tudi zunanji sodelavci. Za svoje delo so komisije odgovorne izvršnemu odboru.

17. člen
PREDSEDNIK DRUŠTVA SREBRNA NIT
Zastopa in predstavlja Društvo Srebrna nit pri upravnih organih, strokovnih institucijah, drugih nevladnih organizacijah in v javnosti doma in v tujini. Vodi delo IO in skrbi za izvedbo sprejetih sklepov. Predsednik je tudi odredbodajalec Društva Srebrna nit za izvrševanje finančnega načrta Društva Srebrna nit. Izvoli ga občni zbor z večino glasov in za svoje delo odgovarja občnemu zboru. Predsednik lahko v svoji odsotnosti pooblasti namestnika ali druge člane IO za izvrševanje posameznih nalog.

18. člen
ČASTNO RAZSODIŠČE
Častno razsodišče šteje tri člane, ki jih izvoli občni zbor Društva Srebrna nit za obdobje štirih let z možnostjo večkratne ponovne izvolitve.

Naloge častnega razsodišča so:
• presojanje o spoštovanju statuta Društva Srebrna nit;
• ugotavljanje kršenja etičnih meril in kriterijev, določenih z etičnimi kodeksi, veljavnimi na področju zdravstva in socialnega varstva;
• ugotavljanje kršenja določb statuta in sklepov organov Društva Srebrna nit;
• ugotavljanje ne-izvrševanja oz. kršenja sklepov organov Društva Srebrna nit;
• ugotavljanje ravnanj, ki kakorkoli škodujejo ugledu Društva Srebrna nit;

Častno razsodišče v postopku obravnava kršitve in lahko izreče enega od naslednjih ukrepov:
• opomin,
• izključitev.

Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru Društva Srebrna nit. Sklepi častnega razsodišča so veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva njegova člana. V primeru obravnave hujše kršitve člana, zaradi katere sprejme sklep o izključitvi člana iz Društva Srebrna nit, morajo vsi člani častnega razsodišča podati pisno obrazložitev svojega glasovanja.

Na sklep častnega razsodišča se prizadeti lahko pritoži občnemu zboru Društva Srebrna nit.

19. člen
NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor spremlja celotno delo in še posebej nadzoruje finančno poslovanje Društva Srebrna nit. Najmanj enkrat letno zato tudi podrobno pregleda finančno poslovanje in premoženjsko stanje ter o ugotovitvah poroča izvršnemu odboru ter občnemu zboru. Nadzorni odbor pregleda tudi zaključni račun Društva Srebrna nit in sestavi poročilo za občni zbor.
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
Nadzorni odbor ima 3 člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora. Odločitve nadzornega odbora so veljavne, če sta zanje glasovala vsaj dva od 3 članov.

20. člen
TAJNIK DRUŠTVA SREBRNA NIT
Za strokovno tehnična in administrativna dela ter za kordinacijo med organi društva Srebrna nit skrbi tajnik Društva Srebrna nit, ki ga imenuje IO za mandatno obdobje 4 let. Za svoje delo odgovarja IO.

 

V. FINANČNO POSLOVANJE

21. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik.

22. člen
Občni zbor sprejema oz. potrjuje finančni načrt Društva Srebrna nit in zaključni račun društva Srebrna nit, ki ju pripravi in predlaga v sprejem IO. Osnovno evidenco o poslovanju vodi predsednik društva, za računovodske storitve pa Društvo Srebrna nit lahko po potrebi pridobi zunanjega sodelavca.

23. člen
Prihodki Društva Srebrna nit so:
• prostovoljni prispevki članov,
• darila in prispevki donatorjev ter sponzorjev,
• prihodki iz sredstev proračuna na državni ter lokalni ravni,
• prihodki iz sredstev, pridobljenih na republiških in mednarodnih razpisih,
• dohodki iz dejavnosti Društva Srebrna nit.

Če Društva Srebrna nit pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov, ga mora porabiti za izvajanje in širitev svoje temeljne dejavnosti. Morebitna delitev prihodkov in premoženja društva Srebrna nit med njene člane je nična.

 

24. člen
Finančno in materialno poslovanje Društva Srebrna nit se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi tega področja, računovodskimi standardi za društva ter pravilnikom o finančnem poslovanju, ki ga sprejme občni zbor Društva Srebrna nit.

Transakcijski račun ima Društvo Srebrna nit odprt pri banki.

 

VI. ZAKLJUČNE DOLOČBE

25. člen
Društvo Srebrna nit preneha s svojim delom s sklepom občnega zbora, z odločbo pristojnega organa o prepovedi dela in/ali, če se njegovo članstvo zmanjša pod 5.

V primeru prenehanja delovanja Društva Srebrna nit njegova materialna sredstva pripadajo Društvu Europa Donna.

26. člen
Občni zbor Društva Srebrna nit najkasneje v roku enega leta od sprejema tega statuta sprejme pravilnik o finančnem poslovanju in pravilnik o delu častnega razsodišča.

27. člen
Statut je veljaven z dnem sprejema na ustanovnem občnem zboru Društva Srebrna nit in potem, ko je Društvo Srebrna nit vpisano tudi v register društev pri pristojni Upravni enoti Ljubljana, uporablja pa se ga od 19. 12. 2018.

28. člen
Statut je pisan v moškem spolu, vendar velja za oba spola enakopravno

 

Predsednica: Biserka Marolt Meden

 

Ljubljana, 2. 8. 2021

pdfStatut Srebrne niti 2.8.2021.pdf9.35 MB